މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅުއްވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
29 ޖުލައި 2010
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވައިފި
28 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަލަސްޠީން ސަފީރާއި މިސުރު ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ޔޫ.އީ.އެމް. ކުންފުންޏާއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސި ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010
ވާދަވެރި ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ފަހި ނަޒަރަކުން
28 ޖުލައި 2010
މި ޤައުމަށްޓަކައި ނޫން ގޮތަކަށް، ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް އަމުރެއް ނުނެރުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖުލައި 2010
މިނިވަން ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބައެއް ސަފީރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ޖުލައި 2010
މުސްތަޤިއްލު ވަކިޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްމަޤްޞަދަކީ، އަބަދުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބާރު ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވެރިކުރުވުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖުލައި 2010
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އަށަގަންނުވައި، ހެޔޮވެރިކަމުގެ ބިންގާ ނެގެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު، މިސަރުކާރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދާކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ދުސްތޫރަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އިންތިޚާބަކަށް ފުރްޞަތު ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2010