ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުން، އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރު 1973 ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ގެންދިޔުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ކަންޓްރީ ޑައިރެކްޓަރއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2011
ހެންވޭރު އޯކިޑްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއްގައި، އެގޭ ދެބޭފުޅަކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މާރިޗު 2011
ލީބީޔާގައި އުދުހުން މަނާ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް، އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2011
ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ޤައުމު އޮތްކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު ފެށުނު ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި. މިއަދާ ހަމައަށް 4710 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވި، އޭގެތެރެއިން 1780 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2011
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10,000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބާބެހޭގޮތުން މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
17 މާރިޗު 2011
ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔަންގް މުސްލިމްސް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕާ، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2011
އަބަދުވެސް ތަރައްޤީ މިނާންޖެހޭނީ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މާރިޗު 2011
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން ވަޒަން ކުރުމުގައި، އެ ޕާޓީއެއްގައި އަންހެނުންނަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މާރިޗު 2011
ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްގެ ވައިސް ޕްރިމިއަރ ވާންގ ކީޝަން، ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2011