ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދްމަތް ކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ވެލާނާގެ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި. ވެލާނާގޭ ޢިމާރާތުގައި ހުރި މަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ހަނދާންތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮޓަރިކޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތާރީޚީ އައްޑަނައެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
26 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގެ އާ ޢިމާރާތް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2010
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން އެބަގެންދަވާ
26 ޖުލައި 2010
މާލެ އަތޮޅު ފޭދޫފިނޮޅުގައި ހުންނަ ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2010
ނައިބު ރައީސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ޖުލައި 2010
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2010
އިންޑިޔާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ފެސްޓިވަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2010
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
25 ޖުލައި 2010
ސަލްމާން ޚާންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
25 ޖުލައި 2010
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށާއި، މިނިވަންދުވަހު ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ފަށްޓަވާ ވަރަށްގިނަ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދެއްވި ހަފްތާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ބައްލަވާލައްވައިފި
23 ޖުލައި 2010