ސިންހަޅަ އަދި ހިންދޫ އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމުގު ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
29 އޭޕްރިލް 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ ފޮނަދުއަށާއި، ގަމަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި
28 އޭޕްރިލް 2011
ޒުވާނުން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިރާގުން ބޭއްވި އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އިސްދުއަށާއި، މާވަށަށް ވަޑައިގެން، އެ ދެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2011
އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާގެ ގަވަރނަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2011
އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާގެ ގަވަރނަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2011
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ، މިއަހަރުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2011
ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިޓީ ކެބިނެޓް، އަންނަ މެއި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަރްކަޒު އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2011