ރާއްޖޭގެ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބެންޖަމިން ރޮތްސްޗައިލްޑްގެ ކުންފުންޏާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2010
ޖެނީވާގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް، އެމެރިކާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އައިސްލެންޑްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަކީ، ޑެމޮކްރަސީގެ ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީއަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި އައިސްލެންޑުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
14 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައިސްލެންޑްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައިސްލެންޑްގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓާއި، މިނިސްޓަރ ފޮރ އެނަރޖީ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 މާރިޗު 2010
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވޯޓު ދެއްވާއިރު، މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައްލަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައިސްލެންޑުގެ ރައީސާއި، ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2010
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލައަކީ، އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހެދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައފި
11 މާރިޗު 2010