4 އޯގަސްޓް 2010 ވަނަ ދުވަހު ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވި ކުރެއްވުމާ ގުޅުވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
5 އޮގަސްޓް 2010
މާލޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، އަމަންއަމާންކަން ގެއްލިދިޔުމުން، އެކަންކަމާމެދު ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
15 ޖުލައި 2010
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު2010/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމެވި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، އެމައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހިމެނޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށްވެސް ނުލިބި ލަސްވެފައިވާތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
12 ޖުލައި 2010
ޑީ.އާރު.ޕީ.އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް، ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހުއްޓަވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
15 މޭ 2010
ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް އީ.ޔޫ.އިން ދޭން ކަނޑައެޅި ފައިސާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް
27 އޭޕްރިލް 2010
ދި ޓީވީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށާއި ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ދިން ޙަމަލާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން
ކުށްވެރި ކުރެއްވުން
16 މާރިޗު 2010
އެމެރިކާގެ ރަސްމީ އޭޖެންސީއެއް ކަމުގައިވާ އޯވަރސީޒް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އޯޕިކް)ގެ ޕާޓްނަރ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާއެކު، އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހާމަކުރަން ފަށައިފި
15 މާރިޗު 2010
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ A10/2010 ނަންބަރު އިޢްލާނާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ޢާންމު ކުރެއްވުމާގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
24 ފެބުރުވަރީ 2010
ޤާނޫނުއަސާސީގެ 165 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙަންމަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް، ހައިކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރަކު ސޮއިކުރައްވައި ޤަރާރެއް ނެރުއްވާފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސް މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ނިންމަވާލެއްވިކަން އިޢްލާނު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވި ބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2010