ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގައި، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްތައް މެދުވެރި ކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަރުޙީބު ދެއްވާ ކަމެއްނޫންކަމާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ނުހިންގެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
29 ޖަނަވަރީ 2011
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
17 ޖަނަވަރީ 2011
އައްޑޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެރަށް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
11 ޖަނަވަރީ 2011
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ހެއްދެވުމުގެ ގޮތުން، ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމި ނުތިއްބަވާ ގޮތަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފި.
25 ޑިސެންބަރު 2010
4 އޯގަސްޓް 2010 ވަނަ ދުވަހު ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވި ކުރެއްވުމާ ގުޅުވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
5 އޮގަސްޓް 2010
މާލޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، އަމަންއަމާންކަން ގެއްލިދިޔުމުން، އެކަންކަމާމެދު ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
15 ޖުލައި 2010
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު2010/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމެވި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތަކާއި، އެމައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހިމެނޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށްވެސް ނުލިބި ލަސްވެފައިވާތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
12 ޖުލައި 2010
ޑީ.އާރު.ޕީ.އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް، ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހުއްޓަވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
15 މޭ 2010
ތިމާވެށީގެ ކަންކަމަށް އީ.ޔޫ.އިން ދޭން ކަނޑައެޅި ފައިސާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް
27 އޭޕްރިލް 2010
ދި ޓީވީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށާއި ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ދިން ޙަމަލާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން
ކުށްވެރި ކުރެއްވުން
16 މާރިޗު 2010