ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމުގައި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
30 މޭ 2012
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން، އެ ބަޔާން އިއްވިޔަނުދެއްވުމަށް ހިންގެވި ހަޑި ހުތުރު ޢަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
19 މާރިޗު 2012
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތާބެހޭ ނޫސްބަޔާން
5 ޖުލައި 2011
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީ ހުން ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާތީ، ޑެންގީ ހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
1 ޖުލައި 2011
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ފަހިވެގެންދާނެ ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
2 މޭ 2011
ރާއްޖޭގައި ގޭންގު ކުށްތަކާއި، މާރާމާރީއާ، ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މީހުން މެރުން ޢާންމުވަމުންދާތީ، އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައި، އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް މިއަދު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
28 މާރިޗު 2011
ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގައި، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްތައް މެދުވެރި ކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަރުޙީބު ދެއްވާ ކަމެއްނޫންކަމާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ނުހިންގެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
29 ޖަނަވަރީ 2011
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
17 ޖަނަވަރީ 2011
އައްޑޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެރަށް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވާފައިވާކަން ހާމަކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
11 ޖަނަވަރީ 2011
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ހެއްދެވުމުގެ ގޮތުން، ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމި ނުތިއްބަވާ ގޮތަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފި.
25 ޑިސެންބަރު 2010