މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ޓޯކްސްއަށް އެއްބަސްވާކަން އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
9 އޮގަސްޓް 2012
މަޖުލިސް ހުއްޓުވާލީ މަޝްވަރާތަކަށް ހުރަސް އެޅުއްވުމަށް - ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ
1 އޮގަސްޓް 2012
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލާންސް ކޯޕްރަލް ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމަށް ދިން ޙަމަލާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
23 ޖުލައި 2012
އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޙަރަކާތްތައް ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
12 ޖުލައި 2012
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ނަމުގައި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
30 މޭ 2012
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން، އެ ބަޔާން އިއްވިޔަނުދެއްވުމަށް ހިންގެވި ހަޑި ހުތުރު ޢަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
19 މާރިޗު 2012
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތާބެހޭ ނޫސްބަޔާން
5 ޖުލައި 2011
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީ ހުން ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާތީ، ޑެންގީ ހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
1 ޖުލައި 2011
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ފަހިވެގެންދާނެ ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
2 މޭ 2011
ރާއްޖޭގައި ގޭންގު ކުށްތަކާއި، މާރާމާރީއާ، ވައްކަމާއި، ފޭރުމާއި، މީހުން މެރުން ޢާންމުވަމުންދާތީ، އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައި، އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް މިއަދު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
28 މާރިޗު 2011