ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
26 އޮކްޓޫބަރު 2013
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދާރުލްއާޘާރުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމާބެހޭ ނޫސްބަޔާން
25 ޖުލައި 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2012/ސީ-އެސް.ސީ/35 ނަންބަރު ޤަޒިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
23 ޖޫން 2013
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
12 މާރިޗު 2013
ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލި ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ، ޢުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
28 ފެބުރުވަރީ 2013
މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޖީ.އެމް.އާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރޫޅާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
27 ނޮވެންބަރު 2012
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
2 އޮކްޓޫބަރު 2012
ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން، ރާއްޖެ އަދިވެސް ސީމެގްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި އޮތްކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
29 ސެޕްޓެންބަރު 2012
އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
18 ސެޕްޓެންބަރު 2012
ވިލަރެސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
12 ސެޕްޓެންބަރު 2012