ގދ. ތިނަދޫގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
26 ޖަނަވަރީ 2016
މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިޔާއާއި، ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕޮރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) ގެ ޗެކަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2016
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާ މާފަންނު ޕާމްކޯޓު ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
20 ޑިސެންބަރު 2015
27 ނޮވެންބަރު 2015 އިން ފެށިގެން، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިތިޒާމްކޮށްގެން، މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
30 ނޮވެންބަރު 2015
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
27 ނޮވެންބަރު 2015
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
19 އޮގަސްޓް 2015
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ ފްރޭމް ކުރެވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ނޫސް ބަޔާން
24 މާރިޗު 2015
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މެލޭޝިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި ‏‏ޚަބަރާ ‏‏ގުޅުވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަންގެ ‏‏ނަމުގައި ނޫސް ‏‏އިދާރާތަކަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށާއި، ބައެއް ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ‏‏ފޮނުވަމުންދާ ޙަޤީޤަތާ ‏‏ޚިލާފު އެސްއެމްއެސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ‏‏ސްޕޯކްސްޕާރސަން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން‏
4 ޑިސެންބަރު 2014
‏ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން‏
3 މޭ 2014
އަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން މިވަގުތަށް މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުމާ ބެހޭ ނޫސް ބަޔާން
4 ފެބުރުވަރީ 2014