ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮގަސްޓް 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކްލިނިކް "އެފް އެންޑް ސީ ޕްރައިމް ކެއަރ" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ޑޮކްޓަރ ޑީޑީ ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ސެންޓަރ" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މައިމީހާގެ ފަރާތުން ކުޑަދަރިފުޅަށް އެޗް.އައި.ވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކަނޑައަޅައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިންދޭ ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ފީޓަލް ހާރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖުލައި 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 24 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޔުނިވަރސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ހިންގަވާ "ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ" ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ ސްކިލް ޝޯ "ހުނަރުވެނި 2019" ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ޖޫން 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް