ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޣާޒީ ސްކޫލްގެ 2 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 119 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 24 ވަނަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން،
ފުލުހުން ކުރައްވާ ތަޙްޤީޤަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާތީ،
އެކަމާ ގުޅިގެން، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ބަޔާން
16 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ 12ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖޫން 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބްރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދުވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
24 ޖޫން 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން