ށ. ފުނަދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އަޑުއެހުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވައިގެން
މާލޭ އޮޕްޓިކަލް ކޮމްޕެނީއިން ފަށްޓަވާ ޚާއްޞަ ކްލިނިކް "ލިސްން" އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޣާޒީ ސްކޫލްގެ 2 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 119 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 24 ވަނަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން،
ފުލުހުން ކުރައްވާ ތަޙްޤީޤަށް ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާތީ،
އެކަމާ ގުޅިގެން، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ބަޔާން
16 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖުލައި 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން