ޙިފްޡު ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސަރވިސް އެކްސަލެންސް ޕްރޮގްރާމް އިފްޠިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ޙާފިޡުން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ދެ ކްލާސްރޫމްގެ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ "މަސްޖިދުލްހުދާ"ގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އިހުގެ ނެރުތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް އިތުރުކުރުމަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް