ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޑިސެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2021" ގެ ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ "އުފަންވެނި" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހޯރަފުށީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ ޓީ.ވީ. ގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
17 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ނޮވެންބަރު 2021 - ފައިޞަލް ނަސީމް