ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޖޫން 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ސީޒަން 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖޫން 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ނެސްލޭ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖޫން 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މަޖީދިއްޔާ ފޮރ ނޭޗަރ"ގެ ނަމުގައި މައިޒާނެއް ހަދަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 މޭ 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 މޭ 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދަ ސައުތް އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް، ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022" ލޯގޯ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
2022 ވަނަ އަހަރުގެ "ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް" ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
2020-2019 ވަނަ އަހަރުގެ "ކަލަރސް އެވޯޑްސް" ދިނުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްކްރީން ރީޑިންގ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއަރ "ޝާމިލުއަޑު" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް