ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 63 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
27 އޮގަސްޓް 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 62 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
20 އޮގަސްޓް 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 61 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
13 އޮގަސްޓް 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 60 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
6 އޮގަސްޓް 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 59 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
30 ޖުލައި 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 58 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
23 ޖުލައި 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 57 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
16 ޖުލައި 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 56 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
9 ޖުލައި 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 55 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
2 ޖުލައި 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި 54 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
25 ޖޫން 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު