ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން [ނޫސްވެރިންގެ ހަވީރު 2011] ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 މޭ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ވާރކްޝޮޕް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 މޭ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ސިފައިންގެ 119 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 އޭޕްރިލް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ 78 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 އޭޕްރިލް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ތިިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޭޕްރިލް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
"ސެމިނަރ އޮން ސެކިއުރިޓީ އިން ދަ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ" ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 އޭޕްރިލް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މާރިޗު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މާރިޗު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 މާރިޗު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމާއި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް ގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 މާރިޗު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު