ނ. ކުޑަފަރީ ސްކޫލްގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އޭދަފުށީ ރެޒިޑެންޝަލް ލަރނިންގ ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެބިއުސް ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބޯޓްދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރ. އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލްގެ ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަކުރެއްވުމާއި، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 26 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދައުލަތުގެ ބިންތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އިޤްތިޞާދު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
2 ޖޫން 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ކޯސްޓްގާޑް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް އަދި މެރިންކޯރ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މޭ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު