ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
8 އޮގަސްޓް 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޤައުމާ މުޚާޠަބް ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ކޯރ އޮފް އިންޖިނިއަރސް އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
"ނޭޝަނަލް ވަރކްޝޮޕް އޮން ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން އޮފް ހެލްތް ކެއަރ ސަރވިސަސް ބޭސްޑް އޮން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
[މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން އެވޯޑް] ދިނުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހެންވޭރު ނަވާގަން ޢަލީ މޫސާދީދީ ލިޔުއްވި 4 ފޮތެއް ނެރުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑް އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމާއި، އެބޯޑުގެ ދައުރު ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
[ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރު] މިފޮތް ނެރުއްވައިދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޖުލައި 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު