ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު