ޤައުމީ ސްކޮޑް އިޢްލާނު ކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ސާކްގެ 25 އަހަރުން ދަށުގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޤުރުޢަތުލުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
19 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވޭ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
31 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި، 3 ވަނަ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރުއް ގުނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް [މިއީ ކާކު ރުކެއް] އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޮކްޓޫބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު