ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަލަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެއްސެވި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ކުރީގެ އަތޮޅުގޭގައި، މި އެކަޑަމީ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިރާގު ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނެޓްވަރކް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހއ. މާރަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ނޮވެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ނޮވެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
17 ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
11 ނޮވެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ނޮވެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު