ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖަނަވަރީ 2012 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖަނަވަރީ 2012 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޤައިދީންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަޢުރަޒު 2012، ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖަނަވަރީ 2012 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖަނަވަރީ 2012 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްޕާތައް އަލުން ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
4 ޖަނަވަރީ 2012 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދްމަތް ދެއްވުމުގެ ނިޒާމް "އާ ސަންދަ" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއާއި ކްއީންސްލޭންޑް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބިންވެރި ކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އާ ޓަރމިނަލްގެ ގްރައުންޑް ބްރޭކިންގ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
[މީ ތްރޫ މައިލެންސް] ފޮޓޯ މަޢުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޑިސެންބަރު 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު