ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2009
ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއަށާއި، ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ނަރުހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2009
2009 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މާރިޗު 2009
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރިޝްވަތެއް ހިފައި، އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބައްލަވައި، މިއިން ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
5 މާރިޗު 2009
މިޔަންމާގެ ލިޔުންތެރިންނަށާއި، އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެވެސް ސަރުކާރުތަކަށް ފާޑުކިޔާ ލިޔުންތެރިންނަށް ދެއްވެން އޮތް ޙިމާޔަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2009
އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޖެނީވާއަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އެދެވޭ އެހީތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
4 މާރިޗު 2009
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ އަޚްލާޤާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް ފެށިއްޖެ
4 މާރިޗު 2009