ނައިބު ރައީސް، ސައޫދީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ޠަލާލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2010
ނައިބު ރައީސް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
19 މާރިޗު 2010
ރާއްޖެ، އިސްލާމްދީނަށް ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަނީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަށަގަނެފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ޔޫރަޕްގެ 4 ޤައުމަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި އެކިއެކި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2010
ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅުއްވެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިންލެންޑުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އަދި ކުރީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2010
"ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ބިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ޔޫރަޕަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު ހަވީރު މާލެ ވަޑައިގެންފި
18 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ މައްޗަށާއި، އެމަނިކުފާނު ޔޫރަޕަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލައްވާނެ
18 މާރިޗު 2010
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާބެހޭގޮތުން ފިންލެންޑުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިންލެންޑުގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2010