ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ، މިހާރު ބޭނުންވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
15 މާރިޗު 2009
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒަކީ އަބަދުވެސް އެއްމިނެއްގައި ހިފަހައްޓައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަރްކަޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
14 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި، ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އަޑީގެ ރީތިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ނާޒުކުކަމާއި އެކަންކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރާއްޖޭގެ ވީހާ ގިނަބަޔަކަށް ގެނެސްދޭން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2009
މަސްވެރިންނަށް ކަންކަން ފަހިވެގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓަން ދަތިފުޅުވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2009
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޢާޞިމް އިސްކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2009
ސްރީލަންކާގައި ޖާނުންފިދާވެގެންދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
12 މާރިޗު 2009
ދެސަފީރުންގެ މަގާމަށާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމަށާއި، އެންވޯއިއެއްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި. ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދަނީ ގުޅެމުން ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 މާރިޗު 2009
މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުއްޖަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢަމަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރައްވައި، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުއްވަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2009
އުތުރު އަޔަރލޭންޑްގައި ހިނގި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާތައް ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
10 މާރިޗު 2009