އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ އޯލްޓަރނޭޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2009
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ބިލް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2009
8 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ނެދަރލޭންޑް ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ
ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ނެދަރލޭންޑް ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ދުނިޔޭގައިވާ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު މިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގައި ބަހައްޓަވައި މިއީ، ދުނިޔެއަށް މަގުދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
15 މާރިޗު 2009
ދެ މަގާމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު އިސްކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2009
ދުނިޔޭގައިވާ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ރާއްޖެ ހެއްދެވުމުގެ ބަޔާން މިރޭ
ރައީސް ނަޝީދު އިއްވަވާނެ
15 މާރިޗު 2009