”ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް"ގެ ނަން ”ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް“އަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކަންކަން ހިންގާނެ ވަރަށްގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ދުނިޔޭގައި އެބަތިބިކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2009
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
18 މާރިޗު 2009
މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިގެން އަދި ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ހިތް ނުރުހިގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ޒައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2009
ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއް، ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2009
6 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ތިން އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި
18 މާރިޗު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އީ.އީ.ޒެޑް.ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރައްވާ، މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2009
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށާއި، ހަތަރު ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2009