ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު ރައީސް އިސްކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒަކީ، ރައީސް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވައި އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވުމަށް، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ އެކި ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މިސްޓަރ ބާރނާޑް ސަވާޖާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށްޓަވާނެ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މާރިޗު 2009
ލީބިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ އޭޝިއަން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއާއި ފޭދޫގެ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009
ސަރުކާރަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތަކަށް ޙަޤީޤީ ޚިދްމަތެއް ފޯރުވައިނުދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މުލަކަތޮޅު މުލަކަށް ވަޑައިގެން މުލަކު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މާރިޗު 2009