ސާކު ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބޫޓާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބައްދަލު ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
27 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، 16 ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބޫޓާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައާއި، ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
26 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނީޒް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2010
ގަވަރންމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2010
ދިވެހި ސިފައިން، މި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށާއި، އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ޒިންމާއަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢްރީފު ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2010
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ އެކި ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ ކޮޓްރާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2010
"ޔޫ.އެން. ޗެމްޕިއަންސް އޮފް ދި އާރތް އެވޯޑް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަގެންދަވާ
24 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި. "ޔޫ.އެން. ޗެމްޕިއަންސް އޮފް ދި އާރތް އެވޯޑް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަފައިފި.
24 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ މައްޗަށާއި، ލާމަރްކަޒީ ބިލަށާއި، ސިފައިންގެ ޚިދްމަތުގެ މައްޗަށް، މިހަފްތާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2010
ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ފުރްޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢްލޫމާތު ދެއްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2010