ކެއަރ ސޮސައިޓީ ހިންގެވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތެއް ދެއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރުގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ރަޝިޔާ ސަރުކާރުންނާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމަސުވާމީ ވެންކަޓަރާމަން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހުޅުއްވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނާއިބު ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2009
ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ތަރައްޤީގެ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންޑިޔާގެ ސީ.އައި.އައި. އާއި، އިންޑިޔާގެ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކު 15 އެމް.އޯ.ޔޫ.އެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން އުފައްދަވާ ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ހޯއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން
އިޢްލާނު ކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއަން އިންޑަސްޓްރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ އެހީ ހޯއްދެވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
29 ޖަނަވަރީ 2009