ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ބުޓާން ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
މުލީއާގެއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ރަސްމީ ގެއަކީ މުލީއާގެ ކަމަށްވާތީއާއި، މުލީއާގެއަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ތަނަކަށްވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ކުނި ޖަމާކުރުމާއި، ކުނި ނެގުމާއި، ކުނި ނައްތާލުމަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަރަށްބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަލުން މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ހޮޅުދޫގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއެކު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދުއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، މިލަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާރޭ އޮންނާނެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009