ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ނަރުހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2009
2009 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މާރިޗު 2009
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރިޝްވަތެއް ހިފައި، އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބައްލަވައި، މިއިން ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
5 މާރިޗު 2009
މިޔަންމާގެ ލިޔުންތެރިންނަށާއި، އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެވެސް ސަރުކާރުތަކަށް ފާޑުކިޔާ ލިޔުންތެރިންނަށް ދެއްވެން އޮތް ޙިމާޔަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2009
އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޖެނީވާއަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އެދެވޭ އެހީތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
4 މާރިޗު 2009
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ އަޚްލާޤާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް ފެށިއްޖެ
4 މާރިޗު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްދަވާފައިވާ ގަވާއިދުތައް އަލުން މުޠާލިޢާ ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ އުޞޫލެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
ސްރީލަންކާގެ ކުރިކެޓް ޓީމަށް ދެވުނު ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2009