ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
ޒެންޒިބާރުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
އައި.ޓީ.ބީ. ބަރލިން ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 މާރިޗު 2010
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ޖަޕާނުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
ޝައިޚުލްއަޒްހަރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިސުރުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަން ޕޮލިހުގެ ޗީފް ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2010
ޕާކިސްތާނު ސަފީރު، ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2010
ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ދިމާވާ އެކިމައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
9 މާރިޗު 2010
މިޔަރާއި މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުން 2010 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
9 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފެޑެރަލް މިނިސްޓަރ ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ނޭޗަރ ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ނިއުކްލިއަރ ސޭފްޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2010