ބަރލިންގައި ބޭއްވުނު ދިވެހި ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
11 މާރިޗު 2010
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ބޭނުމަކީ، މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދައުރު ކުޑަކުރެވިފައިވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއެޖެ
11 މާރިޗު 2010
ރާއްޖޭގައި ހުޅުވެމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
ޒެންޒިބާރުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
އައި.ޓީ.ބީ. ބަރލިން ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
10 މާރިޗު 2010
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ޖަޕާނުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2010
ޝައިޚުލްއަޒްހަރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިސުރުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 މާރިޗު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަން ޕޮލިހުގެ ޗީފް ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2010