ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މޭ 2009
ރާއްޖޭގައި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ކުރަނީ ބޮޑު 6 މީހަކުކަން ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2009
އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަހަރަކު މަދުވެގެން ތިންފަހަރު ވަޑައިގެންނެވޭތޯ ބެއްލެވުން ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2009
ގދ. އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒަކީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ މަދަރުސާއަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހެނދުނު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
2 މޭ 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއާއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު މެންދުރުފަހު ފަށްޓަވައިފި
1 މޭ 2009
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގެވުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ބައެއް ވިޔަފާރި މުއައްސަސާތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރެއްވުމާބެހޭ މަޢްލޫމާތުތައް ވީހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
30 އޭޕްރިލް 2009
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންޑިޔާގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ނައިބު ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2009
ހެޔޮވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކުރައްވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެއްވުން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖ
29 އޭޕްރިލް 2009