ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކިރިބާސްގެ ރައީސް އެނެޓް ޓޮންގާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ބާސެލޯނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
7 ނޮވެންބަރު 2009
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން މުހިންމު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅައި، ސަރުކާރު ނުހިންގޭވަރަށް ދަތިކުރަން އުޅުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ނޮވެންބަރު 2009
ނިކަމެތިންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުއްވައިދެއްވޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގެވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ނޮވެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
6 ނޮވެންބަރު 2009
ހަނިމާދޫ ވައިގެބަނދަރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށް ހެދުމުގެ ދިރާސާތައް ހެދުމަށް އިންޑިޔާގެ ޖީ.އެމް.އާރު ގުރޫޕާއެކު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
5 ނޮވެންބަރު 2009
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވަނީ މުޅި އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ނޮވެންބަރު 2009
މިއަހަރު ކޯޕަންހޭގަންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫ.އެން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގެ ކުރިން ބާއްވާ އެންމެފަހުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން އެބަގެންދަވާ
5 ނޮވެންބަރު 2009
ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދެއްވާ ފަރާތާއެކު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
4 ނޮވެންބަރު 2009