ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2009
ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ނަން ”ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ“
މިނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2009
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރައްވައިފި. ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމާއި، އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ މަޢުދަނާއި ވިހަ ގޭސް ޖައްވަށް ދޫކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، މިރޮނގުން ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޭޕްރިލް 2009
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ގަވަރނަންސް ސްޓްރަކްޗަރެއް އެކުލަވާލައްވައި، ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
31 މާރިޗު 2009
ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީ ގެއްލުންދީ ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މާރިޗު 2009
ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެތާނގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 މާރިޗު 2009
މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ހިނގާ މިކަމުގެ ވިސްނުމާގުޅޭ ބަޙުޘްތައް، ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށާއި، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖު ފޮނުއްވައިފި
28 މާރިޗު 2009
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 މާރިޗު 2009