ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާމެދު ދެކެވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެންފުޅަކީ، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި، އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ލިބުމުގެ ހުވަފެންފުޅު ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލްޖަޒާއިރުގެ ރައީސަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2009
އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެކަމަށް ހިފެހެއްޓުންތެރިކަމެއް ބޭއްވެވުމަށް ބާރުނާޅުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2009
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރު ދިފާޢުވާން ނުޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2009
ކޮސޯވޯ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2009
މޫސުމަށް އަންނަމުންމިދާ ބަދަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް، ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޟަމީރު މަޖުބޫރު ކުރުވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2009
ރާއްޖޭގައި ހުޅުވެމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާމެދު ޑިޔުކް އޮފް ޔޯކް، ޕްރިންސް އެންޑްރޫ ތަޢުރީފް ކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސި ރާނީގެ ދެކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2009
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ކުރަމުންދާތީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތައް މަދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2009
ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގޭރިސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަނާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ.އެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2009