ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރައްވައި ހަލުވި ކުރައްވައި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި [ގަވަރންމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް] ބޭނުންކުރައްވަން ފެށްޓެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
13 އޭޕްރިލް 2010
ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2010
"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް" މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2010
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.އާއި. ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ފަށާ އޮޕަރޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010
މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010
އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ފެންމުލި އިބްރާހީމް މޫސާ ލުޠުފީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޢާފު ދެއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010
ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ ގިނަ މައިދާންތަކުގައި ފިރިހެނުންނާ ވާގިވެރިވެލައްވާ
އެހާމެ ހިތްވަރުގަދަ ބައެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2010
ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ދެ ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި. ޕޮލެންޑްގެ ވަގުތީ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2010
ރާއްޖޭގެ ގްރޮސް އެންރޯލްމަންޓް ރޭޝިއޯ މަތިކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްތައް އަމާޒު ކުރަންވީ ސްކޫލް ސިސްޓަމަށާއި، އޭ.ލެވެލްގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2010
ރަށްފުށުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2010