އަނގޮޅިތީމު ފަޅުކުރެއްވުމުގެ އެއްވެސް ފިކުރެއް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ނެތްކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ހިނގާ ސަރުކާރެއް، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި، ޚުދުމުޚްތާރުކޮށްވެސް ނުހިނގާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
މިވޭތުވެދިޔަ 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، ކިތަންމެ މަގުތަކެއް ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ހެނދުނު ފަށްޓަވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2009
”އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ހިންގެވުމަށްޓަކައި 2006ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކާއެކު ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތު ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2009
5 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2009
ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރި ކުރުމަށާއި، ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިންގެ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ކުރެއްވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޭޕްރިލް 2009
އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓަށާއި ވިޔަފާރިއަށާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެވަޑައިގެންފި
12 އޭޕްރިލް 2009