”އޭޖް އޮފް ސްޓިއުޕިޑް“ މިފިލްމްގެ ގްލޯބަލް ޕްރިމިއަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިއުޔޯކަށް ވަޑައިގެންފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ހިނގަމުންދާނެ ކަމުގެ އިތުރު ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އ.ދ. މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް
19 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބާރު ނުފޯރުވި ދިޔަ އެއްއަހަރެއް މިރާއްޖެ މީގެކުރިން ދެކެފައިނުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނަރުދަމައާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި ތަރުތީބުގައި ސަރުކާރުން އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިނުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށާއި، އެންމެހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިހާޔަތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނުކުޅެދުންތެރިކަން މެދުވެރިވެފައިވާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ "ޕްލީޒް ކެމްޕެއިން" ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ޒުވާނުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރްޞަތުގައި ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
17 ސެޕްޓެންބަރު 2009