ޝެންގހާއީގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް، "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ"އަށް ވިހިހާސް ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެއްވައިފި
2 މޭ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޫޓާނަށާއި ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
2 މޭ 2010
ޝެންގހާއީ ވާރލްޑް އެކްސްޕޯގައި ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޕެވިލިއަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
1 މޭ 2010
ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާ ނައިބު ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
1 މޭ 2010
ވޭތުވެދިޔަ ތަނަށްވުރެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ސާކުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގާނެކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަންހެނުންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުން ގެންދާތީ، އެކަންކަމާ އަޅުއްވައިނުލައްވައި ދޫކޮށްނުލައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
30 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ފަށްޓަވައިފި
30 އޭޕްރިލް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޫޓާނުގެ ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2010
މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތައް އެކުއެކީގައި ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖައްސައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ފުރުޞަތުތަކަކަށް ހެދިދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. އަންނަ އަހަރު ބާއްވަވާ 17 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވެވުމަށް 16 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުން ނިންމަވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2010
މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، މިއަދު ނިމުނު ސާކް ސަމިޓުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެކި ދަތުރުފުޅުތައް ކުރެއްވުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުންފުޅުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
29 އޭޕްރިލް 2010
ސީ.އެން.އެން.ގެ "އާރތްސް ފްރަންޓިއާރޒް" ބަޙުޘްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
29 އޭޕްރިލް 2010