މިއަދުގެ ސަރުކާރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ބަލީގެ ތެރެއަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެއްޓިގެނެއް ނުދާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ރޭއްވެވުންތައްވަނީ ރާއްވަވާފައި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމުއްދަތަކަށް މުޖުތަމަޢާ އެކަހެރިކޮށްފައި ބައިތިއްބަން ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް، ކޮންމެ މީހަކީވެސް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެސް ބޭނުންތެރި މީހަކަށް ހެދޭނެ މީހެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގަވާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެ
24 އޭޕްރިލް 2009
އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓަކަށް ބިރުދައްކަވައި، ވަޒީފާއަށް ގޮތެއްވެދާނެ ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައި، އެބާވަތުގެ ކަމެއް ކުރައްވާކަށް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ހިންގަވަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ހިންގަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޭޕްރިލް 2009
އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫމީދޫގައި ލޯ ކޮލެޖާއި އެސް.ޓީ.އޯ. ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި. ހުޅުދޫމީދޫ ބިނާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ، މަތީ ތަޢްލީމަށާއި ޢިލްމަށް މަގުފަހިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޭޕްރިލް 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ، އިންޑިޔާއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2009
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ، އަޅުގަނޑުމެން އެދޭގޮތަށް، އެދޭ މިޞްރާބަށް ގެންދެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަށަގަންނުވައިގެން އެހަމަތައް ހިތުގެއަޑިން ގަބޫލުކުރެވިގެން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޭޕްރިލް 2009
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ނަން ރައީސް ނަޝީދު، ރަސްމީކޮށް ކަޝްފު ކޮށްދެއްވައިފި
22 އޭޕްރިލް 2009