ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވުނު 11 ވަނަ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2010
ސަދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2010
ކުވޭތު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2010
"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު" އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
13 އޭޕްރިލް 2010
ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރައްވައި ހަލުވި ކުރައްވައި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި [ގަވަރންމަންޓް އީ-ލެޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް] ބޭނުންކުރައްވަން ފެށްޓެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
13 އޭޕްރިލް 2010
ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2010
"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް" މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2010
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.އާއި. ޖަޕާނުގެ ހިޓާޗީ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ފަށާ އޮޕަރޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010
މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010
އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ފެންމުލި އިބްރާހީމް މޫސާ ލުޠުފީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޢާފު ދެއްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2010