ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރޭ މެންދަމު ފުރާވަޑައިގެންފި
5 ޖޫން 2009
ޒާތީ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ދެކިގެން، އެކަންކަމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުތައްކޮށް، ބައެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ހެދުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ނޫންކަން ރައީސް ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފި. ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބިނާކުރުމުގައި، އެޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނަކީ ސާފު ސާދާ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންނޫނީ އެޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިން ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައި، އެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައިފި
4 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެމިނިސްޓްރީއެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި. މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
3 ޖޫން 2009
ވަކި އާދައެއްގެ މަތިން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
3 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގައި ބްރިޓިޝް ރެޑް ކްރޮސްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބްރިޓިޝް ރެޑް ކްރޮސްއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވައިފި
3 ޖޫން 2009
”ޔުނެސްކޯ އެވޯޑް އޮފް އެކްސަލަންސް ފޮރ ހޭންޑީ ކްރާފްޓްސް 2008“ އެވޯޑް، މައިޒާން އާދަމް މަނިކަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ހޫނު ތަހުނިޔާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބްރެޒިލްގެ ރައީސަށާއި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖޫން 2009
ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
2 ޖޫން 2009