ނެދަރލޭންޑް ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ދުނިޔޭގައިވާ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު މިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގައި ބަހައްޓަވައި މިއީ، ދުނިޔެއަށް މަގުދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
15 މާރިޗު 2009
ދެ މަގާމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު އިސްކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2009
ދުނިޔޭގައިވާ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ފުރަތަމަ ޤައުމަށް ރާއްޖެ ހެއްދެވުމުގެ ބަޔާން މިރޭ
ރައީސް ނަޝީދު އިއްވަވާނެ
15 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ، މިހާރު ބޭނުންވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
15 މާރިޗު 2009
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒަކީ އަބަދުވެސް އެއްމިނެއްގައި ހިފަހައްޓައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަރްކަޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
14 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނާއި، ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އަޑީގެ ރީތިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ނާޒުކުކަމާއި އެކަންކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރާއްޖޭގެ ވީހާ ގިނަބަޔަކަށް ގެނެސްދޭން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2009
މަސްވެރިންނަށް ކަންކަން ފަހިވެގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓަން ދަތިފުޅުވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 މާރިޗު 2009
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޢާޞިމް އިސްކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2009