ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކަކީ ޞައްޙަ ކޮމިޓީތަކަކަށްނުވާތީ، އެކޮމިޓީތަކުގެ ދަށުގައި މިހާރު ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ޝަރުޢީ ބަދަލު ދެއްވުމަށްފަހު، އެ އިންޖީނުގެތައް ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2009
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް އިސްލާޙު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަމަކީ، ޞިއްޙަތާބެހޭގޮތުން ކުރިން ގަބޫލުކުރަމުންއައި ގޮތްތައް މިޒަމާނުގެ ސައެންސްގެ އަލީގައި ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަދަލުކުރުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ނޮވެންބަރު 2009
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު ސަރީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2009
"މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2009
ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ.އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އާބާދީއާބެހޭ ރިޕޯޓް، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ނެރުއްވައިދެއްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެރިކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް އަޅުކަން ކުރަން ބޭނުންވާ އެހެން ދީންތަކުގެ ބިދޭސީން އެކަމުން މަޙްރޫމް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަން އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުއްވުމަކީ މިވަގުތު ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ނޮވެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަވަހާރަވިތާ 1 އަހަރު ފުރޭތީ، މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޒިކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ކުރައްވާނެ
19 ނޮވެންބަރު 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އިންތިޒާމު ކުރައްވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި، މިއަހަރު ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި، އަދި މީގެފަހުން އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ބައިވެރިކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގަވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، މެލޭޝިޔާގެ ޓޭލަރޒް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2009
ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާކުރުމަކީ، އެއްވެސް ޢުޒުރެއް ދެއްކެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ނޮވެންބަރު 2009