6 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ތިން އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި
18 މާރިޗު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އީ.އީ.ޒެޑް.ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރައްވާ، މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2009
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށާއި، ހަތަރު ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2009
އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ އޯލްޓަރނޭޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2009
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު" ގެ ބިލް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2009
8 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ނެދަރލޭންޑް ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ
ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009
މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2009