މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަޙައްދުން ފަންސާސްހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ވިއްކެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
20 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ރައީސާއަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
19 ޖުލައި 2010
އެންޓީގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި
19 ޖުލައި 2010
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސަށް އިރުގެ ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަރަންޓް ފޯރުވައިދިނުމުގެ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
19 ޖުލައި 2010
ރާއްޖޭގައި ނިމިގެންދިޔަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހަ ޤައުމަކުން، ޖައްވަށް ދޫކުރާ ކާރބަން މަދުކުރުމަށް، ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
18 ޖުލައި 2010
އެންޓީގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
17 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންޓީގުއާ އެންޑް ބާބިއުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2010
ކަންކުން ސަމިޓަކީ އިންސާފްވެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭ ސަމިޓަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2010
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި، މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެބަ މަޖުބޫރުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ޖުލައި 2010
ރޭ މާލޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގައި، އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި ދިޔުމުން، އެކަންކަމާމެދު ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
15 ޖުލައި 2010