ނައިބު ރައީސް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
30 ނޮވެންބަރު 2009
ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓައި އަދި ޑިމޮކްރަސީއާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ބަލާ ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެއްޖެ
29 ނޮވެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި، ނޮޅިވަރަމްފަރަށާއި، ނޮޅިވަރަމަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ނޮވެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަކީ، ވަރަށް ޤާބިލު، ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މި ދައުރުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ނޮވެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަންގައި ބޭއްވޭ ޖަލްސާއިން މުހިންމު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2009
ޑިއުކް އޮފް ޔޯރކް ޕްރިންސް އެންޑްރޫ، ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
27 ނޮވެންބަރު 2009
ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2009
ޖިނާއީ އިޖްރާތުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤުތަކަށް މިދަނީ ގެއްލުންވަމުން ކަމަށާއި، މި ޤާނޫނީ ދައުލަތް ހިންގުމަށްވެސް މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މިފަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ރާއްޖެއަށް އިޤްތިޞާދީ ތަނަވަސްކަމާއި ތަރައްޤީ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ދަށްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ނޮވެންބަރު 2009
ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ހައްޖަށްދިޔަ އެންމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި
26 ނޮވެންބަރު 2009