މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ގެދޮރު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމަކާއި ތަރުތީބެއް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަރުމަނުވިލާތު ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު ރައީސް އިސްކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒަކީ، ރައީސް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވައި އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވުމަށް، ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ އެކި ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
23 މާރިޗު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މިސްޓަރ ބާރނާޑް ސަވާޖާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2009
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށްޓަވާނެ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މާރިޗު 2009
ލީބިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ ފޮރ އޭޝިއަން އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މާރިޗު 2009