"އިންޑިޔާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ފެސްޓިވަލް 2010" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ނައިބު ރައީސް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
18 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ސެޕްޓެންބަރު 2010
"އަޕަރ ނޯތު ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2010
"ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދްމަތް ކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިޔާގެ ލަޤަބް" މުޙަންމަދު ޢުމަރު މަނިކަށާއި، ޗަންޕާ ޙުސައިން ޢަފީފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދެއްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެދަރލޭންޑްސް ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2010
2011 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވާނެ
16 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ޑިމޮކްރަސީގެ އަޞްލުތައް ރާއްޖޭގައި އަށަގެންނެވުމުގައި ކުރާންހުރި މަސައްކަތްތައް ހިތަށް ގެނެސް، ބޮޑު މަންޒަރުގެ އުޖާލާކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ވާދަވެރި ޑީ.އާރު.ޕީ އިން ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2010
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި، ފާދިއްޕޮޅު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތައް ހިންގެވުމަށް ހޯލްޑިންގ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައި، އެކުންފުނީގެ ދަށަށް އެތަންތަން ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2010