ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2010
2011 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައާއި، އެމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަން މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2010
އުފުލެމުންދާ ތެލުގެ އަގުގެ ސަބަބުން، އިޢާދަވާ ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތަކުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2010
އިންޑޮނީޝިޔާގެ 65 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2010
"ނޯދަން ހެލްތު ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ފްލީޓްގެ ކޮމާންޑަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2010
އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރ ޝަޝީ ތަރޫރް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ނިއުޔޯކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ހދ. ކުނބުރުދުއާއި ހދ. މާވައިދުއާއި، ހދ. ފަރިދޫގެ ރައްޔިތުން، އެއަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަންހުރި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑޮނީޝިޔާ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2010