މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުން ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
3 ޑިސެންބަރު 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށާބެހޭ މާއްދާތައް އުވާލުމާގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ތަޢުރީފްކޮށްފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ލީބިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި، ރާބިޠަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފަރަންސޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ތައިލެންޑްގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)" ސަޢޫދީ ޕްރިންސް އަލްވަލީދަށް މިއަދު އަރުވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ނިންމަވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު މާލެ ވަޑައިގެންފި
1 ޑިސެންބަރު 2009