ބަރުމާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫ ކީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
18 މޭ 2009
ސްރީލަންކާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމާ ގުޅިގެން، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މޭ 2009
އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަލީ ހާޝިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރައްވައިފި
18 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެދެބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދްމަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
17 މޭ 2009
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައް ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅަކު އިތުރުކުރައްވައިފި
17 މޭ 2009
ތިން ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
17 މޭ 2009
އިންޑިޔާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސާއަށާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
16 މޭ 2009
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައް ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި
16 މޭ 2009
ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް
ސަރަޙައްދީ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
14 މޭ 2009
ތުރުކީގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
14 މޭ 2009