ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ވޮލަންޓިއަރޒް ކޯ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢާދިލް ސަލީމް އިސްކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢްލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވަން ފެށްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ބުޓާން ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
މުލީއާގެއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވީ، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ރަސްމީ ގެއަކީ މުލީއާގެ ކަމަށްވާތީއާއި، މުލީއާގެއަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ތަނަކަށްވާތީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2009
ކުނި ޖަމާކުރުމާއި، ކުނި ނެގުމާއި، ކުނި ނައްތާލުމަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަރަށްބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަލުން މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ހޮޅުދޫގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއެކު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009