ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ބަދަލުވި ބަދަލުވުމާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޤައުމަކަށްވެސް ރާއްޖެވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ހއ. ހޯރަފުށީ ސީވިއު ޙުސައިން މަނިކުގެ މަރުގެ ޙާދިޘާއާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަރުމަނު ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފި
28 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޙާލަތު ދިރާސާ ކުރުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އެމެރިކާގެ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ނައިބު ރައީސް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލަން ކްލާކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވަމުންދާތީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އެރަށްރަށް ފާހަގަކުރައްވައިގެން، އެރަށްރަށަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް، މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ނައިބު ރައީސް، ހަންގޭރީގެ ރައީސް ޕަލް ޝްމިޓާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އެހީ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އ.ދ.އިން ޤާއިމް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ސަރުކާރާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2010