ކޮސޯވޯ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2009
މޫސުމަށް އަންނަމުންމިދާ ބަދަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް، ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޟަމީރު މަޖުބޫރު ކުރުވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
9 އޭޕްރިލް 2009
ރާއްޖޭގައި ހުޅުވެމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާމެދު ޑިޔުކް އޮފް ޔޯކް، ޕްރިންސް އެންޑްރޫ ތަޢުރީފް ކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސި ރާނީގެ ދެކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2009
ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ކުރަމުންދާތީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތައް މަދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2009
ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގޭރިސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަނާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ.އެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިޓަލީގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2009
ޞިއްޙީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2009
މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓް މާކެޓެއް އުފެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޭޕްރިލް 2009
22 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2009