ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ދެބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލުން ހުށަހަޅުއްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ދަ ރޭޑިއޯ، ފިލްމް އެންޑް ޓެލެވިޜަންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ.ގެ "ފެހި އޮފީސް" ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތްކަން އެއީ، ސަރުކާރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތަކާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އެކަށީގެންވާ އާރޯކަމެއް އަދި ނާންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ހަލުވިމިނެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޮކްޓޫބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް އެންމެ ގިނައިން ފޯމް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންކަމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ހާމަކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާ އާމީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އޮޕަރޭޝަންސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2009