”އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ހިންގެވުމަށްޓަކައި 2006ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކާއެކު ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތު ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2009
5 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސް ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2009
ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރި ކުރުމަށާއި، ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިންގެ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ކުރެއްވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޭޕްރިލް 2009
އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓަށާއި ވިޔަފާރިއަށާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެވަޑައިގެންފި
12 އޭޕްރިލް 2009
ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާމެދު ދެކެވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެންފުޅަކީ، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި، އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ލިބުމުގެ ހުވަފެންފުޅު ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލްޖަޒާއިރުގެ ރައީސަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2009
އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެކަމަށް ހިފެހެއްޓުންތެރިކަމެއް ބޭއްވެވުމަށް ބާރުނާޅުއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2009
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރު ދިފާޢުވާން ނުޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2009