ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ނެރުއްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޕަންހޭގަންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ އުސްއަލިތައް
20 ޑިސެންބަރު 2009
ބީ.ބީ.ސީ.އިން ބޭއްވި ބޮޑު ބަޙުޘްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
18 ޑިސެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަންއަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
18 ޑިސެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަންގައި ރޭ ދަންވަރު ބޭއްވުނު މޫސުމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވައިފި
18 ޑިސެންބަރު 2009
ހިޖުރީ އާ އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
18 ޑިސެންބަރު 2009
މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން ބާއްވަމުންގެންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ރަނގަޅު ނިންމުން ނިންމުމަށްޓަކައި މަގުދައްކައިދިނުމަށް ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2009
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޯޕަންހޭގަންގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި، ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
17 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަންއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2009