"ގޭންގް ކުށްތައް މަނާކުރުމުގެ ބިލް"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައިޖެހޭ މައްސަލަތައް، ދެފަރާތުންވެސް ވާހަކަ ދައްކައިގެން، މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލު ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ފޯރަމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރނަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައިޖެހޭ މައްސަލަތައް ދެފަރާތުންވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙައްލު ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
2 ސެޕްޓެންބަރު 2010
"މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2010
ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު ޤަބުރުސްތާނެއް ހަދައި، މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން، އެޤަބުރުސްތާނުގައި ވަޅުލާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2010
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި، އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2010
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ނައިބު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2010
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް މުޙަންމަދު ފަހުމީ ޙަސަން، އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2010