މޫސުމާބެހޭ ވާހަކަތައް ހުއްޓުމަކަށް އަޔަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2009
މި ވަގުތަކީ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން، އެބޭފުޅުންގެ ރައްޔިތުންނަށް މަގު ދައްކަވައިދެއްވަންވީ ވަގުތު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޑިސެންބަރު 2009
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަންދޫބުން މާލެ ވަޑައިގެންފި
15 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑެންމާކުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2009
ހަވަނަ "ވަރލްޑް އިސްލާމިކް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ވަފްދުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިސިޒް ހެލަން ކްލާކް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ކޯޕަންހޭގަނަށް ދިޔަ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވަފްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ޑެންމާކުގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ޑިސެންބަރު 2009