މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަލީ ހާޝިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2010
ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނަށް، ވެވަޑައިގެން މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުއްވައިދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިޔާގެ ރައީސާއަށާއި، ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2010
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
14 އޮގަސްޓް 2010
ރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ، އެންމެންގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2010
ސަރުކާރަށް ވަރަށްދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދްމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ކެނދިކުޅުދޫ އާދަމް ޝަމީމް، ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހަފްތާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު، މި ރަމަޟާންމަހުވެސް ފޮނުއްވާނީ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު
12 އޮގަސްޓް 2010