ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ހަވީރު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ތަޢުޒިޔާއާއި ހަމްދަރުދީ ރައްދުކުރައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2010
ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުންފުޅުގެ މައްޗަށް މާދަމާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
19 އޮގަސްޓް 2010
"ނިއުސްވީކް"އިން ހޮވި "ވާރލްޑްސް 10 ބެސްޓް ލީޑަރސް"ގެ ލިސްޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގެންފި
18 އޮގަސްޓް 2010
"ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ބިލް"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2010
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އިތުރު 6 ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި، އެ 6 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 2 ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
18 އޮގަސްޓް 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2010
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ތިންބޭފުޅުން، އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2010
"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2010
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2010