އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓަކަށް ބިރުދައްކަވައި، ވަޒީފާއަށް ގޮތެއްވެދާނެ ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައި، އެބާވަތުގެ ކަމެއް ކުރައްވާކަށް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2009
ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ހިންގަވަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ހިންގަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޭޕްރިލް 2009
އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫމީދޫގައި ލޯ ކޮލެޖާއި އެސް.ޓީ.އޯ. ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި. ހުޅުދޫމީދޫ ބިނާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ، މަތީ ތަޢްލީމަށާއި ޢިލްމަށް މަގުފަހިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޭޕްރިލް 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ، އިންޑިޔާއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2009
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ، އަޅުގަނޑުމެން އެދޭގޮތަށް، އެދޭ މިޞްރާބަށް ގެންދެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަށަގަންނުވައިގެން އެހަމަތައް ހިތުގެއަޑިން ގަބޫލުކުރެވިގެން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 އޭޕްރިލް 2009
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ނަން ރައީސް ނަޝީދު، ރަސްމީކޮށް ކަޝްފު ކޮށްދެއްވައިފި
22 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ސަދަން އޭރިއާ މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އައްޑުއަތޮޅަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު މެންދުރުފަހު ފަށްޓަވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ތަޢާރުޒުވާ މާއްދާއެއް ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
މާލޭގެ ކުނިކޮށި އެނދުމަށްފަހު އެތަން ސާފުކުރެއްވުމުގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2009