26 ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސްކައުޓް ޖަމްބޮރީގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ސްކައުޓުންނާއި ގައިޑުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޑިސެންބަރު 2009
މާދަމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ގޮތްތައް ފާހަގަކުރައްވާނެ
24 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2009
މައްޗަންގޮޅީ ބޯގަންވިލާ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޑިސެންބަރު 2009
"މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ބިލު 2009" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2009
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފީހެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޕަންހޭގަންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު މެންދުރު މާލެ ވަޑައިގެންފި. ކޯޕަންހޭގަން އެކޯޑް ނިންމުނުގޮތާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޑިސެންބަރު 2009
ގިނައިރުގެ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް ކޯޕަންހޭގަންގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ
20 ޑިސެންބަރު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ނެރުއްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޕަންހޭގަންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ އުސްއަލިތައް
20 ޑިސެންބަރު 2009