ނޮޅިވަރަންފަރުގައި މިހާރު އެޅިފައިވާ ގެތަކަށް މާވައިދުއާއި ކުނބުރުދުއާއި ފަރިދޫގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖުލައި 2010
މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތުއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަމަވާނެ
29 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖުލައި 2010
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
29 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް އެ ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
29 ޖުލައި 2010
މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅުއްވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
29 ޖުލައި 2010
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވައިފި
28 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަލަސްޠީން ސަފީރާއި މިސުރު ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ޔޫ.އީ.އެމް. ކުންފުންޏާއެކު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސި ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2010