ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ތިންބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010
މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2010
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް، މިނިސްޓްރީތަކާއި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް މުޙަންމަދު އަސްވާން އިސްކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ޗީފް ހައިޑްރޯގްރާފަރ ވައިސް އެޑްމިރަލް ބީ.އާރ ރާއޯއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2010
އަނިޔާގެ ޘަޤާފަތް ފުލުސްއޮފީހުން ފިލައިގެންނުގޮސް މިހާރުވެސް އެކަންކަން ތަކުރާރުވަމުންދާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ [އޯޕަން ޑޭ] މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2010
މިހަފްތާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވަނީ، ލާމަރްކަޒީ ބިލަށާއި، ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަށާއި، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ މައްޗަށް
8 ޖަނަވަރީ 2010
"ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ޙިއްޞާ" ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފަރިއްކޮޅެއް ރޭ ދެއްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2010