ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަރިހަށް ޢަރަބި އެކުވެރި ޢިމާރާތް، ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ސްވިޑްންއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
13 ޖޫން 2009
ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަވައިފި
13 ޖޫން 2009
އެކިފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްބިލިއަނަށްވުރެ ގިނައަދެއްގެ ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް، ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. އަލަށް ޚިދްމަތްތަކެއް ދެއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ކުންފުނިތަކުގެ ޙިއްޞާ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގަނެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ސެކްރެޓެރީ ލިންޑާ އެޑަމްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2009
ރާއްޖެއަކީ، ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރނަރ އާރނޯލްޑް ޝުވޮޓްސަނޭގަރ ވަރަށްބޮޑަށް ތަޢުރީފް ކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ނެޕާލް ސަފީރު، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
ވަކި އާދައެއްގެ މަތިން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެމަނިކުފާނުގެ ދެވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު މާދަމާ ހެނދުނު ދެއްވާނެ
11 ޖޫން 2009
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ އައި.އެމް.އެފް. ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޖޫން 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަމަށް މަދަނީ ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް މަގުފަހިކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ 4 އަށް އިޞްލާޙު ގެންނެވުމުގެ ބިލެއް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލެއް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
11 ޖޫން 2009