ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ސްވިޑްންގެ ރަސްގެފާނު ވަރަށް ހޫނު ތަހުނިޔާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2009
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޙައްލުކުރުމަށް މުޅި ދުނިޔެ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދާދި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް އެބަހުރި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއެޖެ
16 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިޑްންގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްވިޑްންގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ޖޫން 2009
މޫސުމާބެހޭ ސްވިޑްންގެ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރާއި، ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ޖޫން 2009
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
15 ޖޫން 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 157 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލައްވައި ނިންމެވުމުގެ މަސައްކަތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް އެބަގެންދަވާކަން އެއޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
15 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ސްވިޑްންގެ ވެރިރަށް
ސްޓޮކްހޯމަށް ވަޑައިގެންފި
14 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
14 ޖޫން 2009
ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ހޯއްދެވުމާބެހޭ ގޮތުން ނައިބުރައީސް އެމެރިކާގެ ސްޓެންފަރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
13 ޖޫން 2009