ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޮރިޝަސް ސަރުކާރުގެ ވަފްދަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2010
ތިމަރަފުށީ ބިންހިއްކުމާއި، އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލާއި، ކޮޕީރައިޓާއި އެއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
21 އޮކްޓޫބަރު 2010
މިވަގުތަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް އެއް ހިސާބަކީ، ވަޒީފާއާގުޅޭ ޞައްޙަ ރަނގަޅު މަޢްލޫމާތުގެ ހިސާބު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޮކްޓޫބަރު 2010
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ނެރެފައިވާ މިއަހަރުގެ ރިޕޯޓަށް ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޮކްޓޫބަރު 2010
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދަވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް"ގެ ނަމުގައި އާ އޮފީހެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2010
ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ކަމެއް ލަސްކޮށްލެއްވުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އަންގަވައިފިނަމަ، އެކޮމިޝަނުން އެންގެވި ގޮތަކަށް ވަގުތުން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
19 އޮކްޓޫބަރު 2010
ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދެކަނބަނލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަނލުން ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
18 އޮކްޓޫބަރު 2010
ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2010