މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޙައްލުކުރުމުގައި، ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް "ވާރލްޑް ފިއުޗަރ އެނަރޖީ ސަމިޓް"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދުބާއީގެ ރޫލަރ އަދި ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2010
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
17 ޖަނަވަރީ 2010
ކަރަންޓްގެ ސަބްސިޑީ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅުއްވާ މިންގަނޑުތައް ކުރިއަށްވުރެ މާބޮޑުތަނުން ލުއިކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ފަންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ފެސިލިޓީއެއް އުފެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރައްވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
17 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަބޫދާބީއަށާއި، އިންޑިޔާއަށާއި، ބަހްރެއިނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފި
17 ޖަނަވަރީ 2010
ހެއިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އ.ދ.ގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖަނަވަރީ 2010
އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޝިހާބްފަދަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާފައިވާ ބަސްމަގާއި، ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ފަލްސަފާތައް ފުންކޮށް އެނގުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށްބޮޑު ފަހިކަމެއް ލިބިދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖަނަވަރީ 2010
ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2010
މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި، އެމަނިކުފާނު އަބޫދާބީއަށާއި އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތަފްޞީލު ދެއްވާނެ
14 ޖަނަވަރީ 2010
ހެއިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން، ހެއިޓީގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010